ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පළමු චිත්‍රය බලා දෙවන චිත්‍ර‍යේ අඩු තැන් සොයමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පළමු චිත්‍රය බලා දෙවන චිත්‍ර‍යේ අඩු තැන් සොයමු

Click sg1_sin_t3_ex10.pdf link to view the file.