පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පළමු තෑගි මල්ල දෙස බලා දෙවන තෑගි මල්ලේ අඩු තැන් අඳිමු.

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පළමු තෑගි මල්ල දෙස බලා දෙවන තෑගි මල්ලේ අඩු තැන් අඳිමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex11.pdf ஐ சொடுக்குக