පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පළමු තෑගි මල්ල දෙස බලා දෙවන තෑගි මල්ලේ අඩු තැන් අඳිමු.

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පළමු තෑගි මල්ල දෙස බලා දෙවන තෑගි මල්ලේ අඩු තැන් අඳිමු.

Click sg1_sin_t3_ex11.pdf link to view the file.