පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වැඩි දෙයක් ඇති රූපය පාට කරමු. - 2

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - වැඩි දෙයක් ඇති රූපය පාට කරමු. - 2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_pre_ex05.pdf ஐ சொடுக்குக