පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අඩුවක් ඇති රූපය තෝරමු. - 1

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - අඩු දෙයක් ඇති රූපය තෝරමු. - 1

Click sg1_sin_pre_ex02.pdf link to view the file.