පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වැඩි දෙයක් ඇති රූපය පාට කරමු. - 2

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - වැඩි දෙයක් ඇති රූපය පාට කරමු. - 2

Click sg1_sin_pre_ex05.pdf link to view the file.