ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පළමු චිත්‍රය බලා දෙවන චිත්‍ර‍යේ අඩු තැන් සොයමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පළමු චිත්‍රය බලා දෙවන චිත්‍ර‍යේ අඩු තැන් සොයමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex10.pdf ஐ சொடுக்குக