පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිහිටීමේ ස්ථානය අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 1

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිහිටීමේ ස්ථානය අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_pre_ex8.pdf ஐ சொடுக்குக