පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිහිටීමේ දිශාව අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 2

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පිහිටිමේ දිශාව අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 2

Click sg1_sin_pre_ex7.pdf link to view the file.