ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 - II රචනා- 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg13_sci_for_tech_IIe_model_2016.pdf ஐ சொடுக்குக

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 - II රචනා- 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)