ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 4 - I - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)

Click AL2016_Revi4_MCQ.pdf link to view the file.

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 4 - I - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)