නව විෂය නිර්දේශ වාරසටහන් සහ නව කාල සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ED.1.8.2.173 time table.compressed.pdf ஐ சொடுக்குக

නව විෂය නිර්දේශ වාරසටහන් සහ නව කාල සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම