නව විෂය නිර්දේශ වාරසටහන් සහ නව කාල සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

Click ED.1.8.2.173 time table.compressed.pdf link to view the file.

නව විෂය නිර්දේශ වාරසටහන් සහ නව කාල සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම