ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වගන්ති තෝරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වගන්ති තෝරමු

Click sg1_sin_t3_ex31.pdf link to view the file.