ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ගැහැණු පිරිමි පද උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ගැහැණු පිරිමි පද උගනිමු

Click sg1_sin_t3_ex28.pdf link to view the file.