ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව සහිත වචන උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව සහිත වචන උගනිමු

Click sg1_sin_t3_ex04 .pdf link to view the file.