ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව සහිත වචන උගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කොම්බුව සහිත වචන උගනිමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex04 .pdf ஐ சொடுக்குக