ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දී ඇති වචන උදව් කරගෙන හිස්තැන් පුරවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දී ඇති වචන උදව් කරගෙන හිස්තැන් පුරවමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex 32.pdf ஐ சொடுக்குக