ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දී ඇති වචන උදව් කරගෙන හිස්තැන් පුරවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දී ඇති වචන උදව් කරගෙන හිස්තැන් පුරවමු

Click sg1_sin_t3_ex 32.pdf link to view the file.