ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපය බලා ඡේදයේ හිස්තැන් පුරවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපය බලා ඡේදයේ හිස්තැන් පුරවමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex21.pdf ஐ சொடுக்குக