ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපය බලා ඡේදයේ හිස්තැන් පුරවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපය බලා ඡේදයේ හිස්තැන් පුරවමු

Click sg1_sin_t3_ex21.pdf link to view the file.