ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - චිත්‍රය දෙස බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - චිත්‍රය දෙස බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex25.pdf ஐ சொடுக்குக