ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - චිත්‍රය දෙස බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - චිත්‍රය දෙස බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමු

Click sg1_sin_t3_ex25.pdf link to view the file.