ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූප රාමුව දෙස බලා කතාවක් ගොඩනගමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූප රාමුව දෙස බලා කතාවක් ගොඩනගමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex26.pdf ஐ சொடுக்குக