ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූප රාමුව දෙස බලා කතාවක් ගොඩනගමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූප රාමුව දෙස බලා කතාවක් ගොඩනගමු

Click sg1_sin_t3_ex26.pdf link to view the file.