ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2012

Click sal_omu_pp_paper_I_II_2012.pdf link to view the file.

ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2012