ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

Click s11tim_desele.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය