வணிகக் கல்வியும் கணக்கீடும்-பகுதி-1&2-2014

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2014 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு BS t.pdf ஐ சொடுக்குக