வணிகக் கல்வியும் கணக்கீடும்-பகுதி-1&2-2010

வணிகக் கல்வியும் கணக்கீடும்-பகுதி-1&2-2010

Click tol_buss_12_pp_2010.pdf link to view the file.