අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ict.pdf ஐ சொடுக்குக

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II