අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2013 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II

Click sol_pp_ict_2013_ii.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2013 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II