අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II

Click ict.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II