பயிற்சி 1 - நீரின் தன்மைகள்.

இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமானவற்றை கீழேயுள்ள கட்டத்திற்குள் தரப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.