பயிற்சி 3 - வீதிக் குறியீடுகள்.

சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க.