பயிற்சி 2 - நோய்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகள்.

நுளம்பு, அசுத்தமான நீர், ஆட்கள் போன்ற காரணிகளால் ஏற்படும் நோய்களை தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.