படத்திற்கு பொருத்தமான விடையினை இடைவெளியில் இழுத்து விடுக.