பின்வரும் உருக்களின் சமச்சீர் அச்சுக்களின் எண்ணிக்கை யாது?