பொருத்தமான விடையின் மீது உருவை Drag and Drop செய்க.