2.2. පොදු අනුපාතය 2 සිට 5 තෙක් වූ සංඛ්‍යා රටා ගොඩනැගීම