13.9 මෙහෙයුම් ඵලදායිතාව වර්ධනය කරගැනීම සඳහා ඇති ප්‍රවේශ විමසයි.