13.8 නිමැවුම්වල ගුණාත්මක බව තහවුරු කරගැනීම සඳහා තත්ත්ව පාලන ක්‍රම විමසයි.