7. 6 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අරමුණු හා කාර්යයන් විමසයි.