8.3 වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක රජයේ කාර්යභාරය විමර්ශනය කරයි.