5.2.1.ශ්‍රී ලාංකේයය නර්තන කලාවේ ප‍්‍රවර්ධනයට දායක වූවන් අගයමින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි