5.2.1 නර්තන කලාව හා සබැඳි ප්‍රකාශන විධි ක්‍රම අධ්‍යයනය කරමින් අදහස් ඉදිරිපත් කරයි