7. 4 : මිල මට්ටම් ආශ්‍රිත සංකල්ප, න්‍යාය සහ මිනුම් විශ්ලේෂණය කරයි .