11.4තොග සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප විග්‍රහ කර තොග ගිණුම්ගත කිරීම