6.2 වෙනත් සංස්කෘතිවලට අයත් නර්තන අංගවල අනන්‍යතා ලක්ෂණ ඉදිරිපත් කරයි.