6.1.පෙරහැර හා සබැඳි පසුබිම අධ්‍යයනය කරමින් සුවිශේෂ ලක්ෂණ විචාරය කරයි