5.3.ශ්‍රී ලාංකේය නර්ථන සම්ප්‍රදායය ප්‍රවර්ධනයට දායක වූවන් අගයමින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.